|   | 

 

 Meliasoft có khả năng cung cấp các giải pháp quản trị Doanh nghiệp một cách tổng thể, với các nội dung sau:

A- Xây dựng kế hoạch, bao gồm:

 • Kế hoạch mục tiêu (Hàng năm, dài hạn):

 +  Kế hoạch tổng quan: Doanh thu, chi phí

 +  Kế hoạch bán hàng - phải thu

 +  Kế hoạch mua hàng - phải trả

 +  Kế hoạch vốn bằng tiền

 +  Kế hoạch hàng tồn kho

 +  Kế hoạch thuế

 +  Kế hoạch chi phí giá thành

 +  Kế hoạch tiền lương, nhân sự

 +  Kế hoạch tài sản cố định

 +  Kế hoạch công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn (142), chi phí trả trước dài hạn (242)

 • Kế hoạch thực hiện (Hàng kỳ):

  +  Kế hoạch tổng quan: Doanh thu, chi phí

 +   Kế hoạch bán hàng - phải thu

 +  Kế hoạch mua hàng - phải trả

 +  Kế hoạch vốn bằng tiền

 +  Kế hoạch hàng tồn kho

 +  Kế hoạch thuế

 +  Kế hoạch chi phí giá thành

 +  Kế hoạch tiền lương, nhân sự

 +  Kế hoạch tài sản cố định

 +  Kế hoạch công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn (142), chi phí trả trước dài hạn (242)

B- Quản lý điều hành doanh nghiệp, bao gồm:

 • Quản lý mua hàng, gồm quản lý các quy trình:

 +  Nhu cầu mua hàng

 +  Kiểm tra hàng tồn kho

 +  Duyệt đề nghị mua hàng

 +  Yêu cầu mua hàng, kế hoạch mua hàng

 +  Lựa chọn nhà cung cấp

 +  Báo giá

 +  Hợp đồng mua hàng hoặc đơn đặt hàng mua

 +  Nhập hàng và tiến độ nhập hàng so với đơn đặt hàng

 +  Quản lý tồn kho

 +  Quản lý bản đồ kho (5s)

 +  Các quy trình kế toán mua hàng

 +  Tiến độ thực hiện mua hàng so với kế hoạch

 • Quản lý bán hàng, gồm việc quản lý các thông tin:

 +  Quản lý khách hàng: Cơ hội bán hàng, khách hàng tiềm năng, dịch vụ, giao dịch,...

 +  Lập kế hoạch bán hàng

 +  Quản lý báo giá

 +  Hợp đồng bán hàng hoặc đơn bán hàng

 +  Quản lý giao hàng: Logictics, tiến độ, ...

 +  Quản lý hàng tồn kho

 +  Quản lý bản đồ kho (5s)

 +  Các quy trình kế toán bán hàng

 +  Quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng 

 • Quản lý hàng tồn kho

 +  Lập kế hoạch nhập, xuất kho

 +  Quản lý cấu trúc kho đa dạng, phù hợp với yêu cầu quản lý kho phức tạp một cách có hiệu quả. Phân hệ này quản lý các các thông tin về nguyên vật liệu, hàng hoá và kho tương ứng, các giao dịch kho như nhập kho, xuất kho, chuyển kho, hàng trả lại, lắp ráp, phân giã, cho phép người dùng khai báo phương pháp quản lý hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ, theo từng kho, phân quyền theo từng kho

 +  Quản lý hạn mức kho (Tồn tối đa, tồn tối thiểu)

 +  Quản lý tuổi kho (Quản lý theo lô)

 +  Quản lý tiến độ nhập, xuất so với kế hoạch

 +  Quản lý bản đồ kho (5s)

 • Quản lý sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 +  Tập hợp nhu cầu sản xuất (Yêu cần sản xuất)

 +  Lập kế hoạch sản xuất

 +  Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

 +  Tập hợp nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất - Cân đối nguồn lực (Vật tư, nhân công, thiết bị, ...)

 +  Đơn hàng sản xuất (Lệnh sản xuất hay còn gọi là Hướng dẫn sản xuất)

 +  Quản lý tiến độ thực hiện sản xuất (theo đơn hàng sản xuất)

 +  Thành phẩm nhập kho

 +  Quản lý các công đoạn sản xuất

 +  Quản lý kế hoạch sản xuất.

 +  Đánh giá, phân tích quá trình sản xuất và hiệu quả sử dụng nguồn lực (Vật tư, nhân công, thiết bị, ...)

 +  Quản lý sản phẩm dở dang, giá trị dở dang

 +  Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

 • Quản lý hợp đồng

 +  Quản lý cơ hội ký hợp đồng, khách hàng tiềm năng, thông tin giao dịch, dịch vụ sau bán hàng, tiến độ thực hiện hợp đồng

 +  Quản lý chi tiết đến từng mặt hàng: Khi mặt hàng được cập nhật, trên interface có thể hiển thị số tồn dự báo đến ngày hiệu lực của hợp đồng

 +  Quản lý đến từng điều khoản thanh toán của hợp đồng: Theo dõi được tiến độ thực hiện công nợ của kế toán theo từng điều khoản trên hợp đồng, tiến độ thực hiện mua, bán hàng theo hợp đồng, theo dõi được công nợ của theo nhân viên kinh doanh

 +  Quản lý lương mềm theo dự án, hợp đồng

 • Quản lý bảo hành

 +  Theo dõi các thông tin liên quan đến các dịch vụ bảo hành, các trạng thái, tiến độ bảo hành của khách hàng. 

 • Quản lý thiết bị

 +  Theo dõi các thông tin liên quan đến các thiết bị, tài sản, máy móc trong các doanh nghiệp: Theo dõi lịch sử, dự báo lịch trình bảo hành, bảo trì, công suất. 

 • Quản lý chứng từ gốc

 +  Theo dõi việc trả hóa đơn (chứng từ gốc) của nhà cung cấp theo từng đơn hàng mua, theo dõi theo số lượng, tránh tình trang hóa đơn bị lưu lạc hoặc bị thiếu mà không biết nguyên nhân. 

 • Quản lý chiết khấu, khuyến mãi mua, bán hàng

 +  Hệ thống Meliasoft 2010 cho phép cập nhật các thông tin liên quan đến công thức khai báo các chương trình chiết  hấu, khuyến mãi để có thể tự động tính toán ra số tiền hay hàng được chiết khấu, hay khuyến mãi.  

 • Quản lý công nợ theo hạn thanh toán

 +  Meliasoft 2010 cho phép theo dõi công nợ đến từng lần thanh toán, theo từng điều khoản thanh toán trong từng lần, số lần thanh toán không hạn chế, tiến độ thực hiện công nợ cho từng lần chi tiết và cho phép phân tích tiến độ cả với những chứng từ đã thanh toán. Cho phép tính lãi với các mức quá hạn, khó đòi; phân tích dự báo số phải thu, số phải trả. 

 • Quản lý hạn mức tín dụng

 +  Meliasoft 2010 cung cấp việc khai báo, quản lý, cảnh báo các thông tin về hạn mức tín dụng đối với từng đối tượng, từng thời điểm và trên từng tài khoản (Khoản nợ). 

 • Quản lý tuổi kho (Lô hàng)

 +  Để quản lý hiệu quả dòng tiền như tiền mặt, tiền gửi, công nợ, phải phân tích được thời gian luôn chuyển của nó (hạn thanh toán, thời gian của một khoản tiền nhàn rỗi tại cash hay bank, ..), trong quản lý kho cũng vậy, nếu kiểm soát hàng tốt khâu này sẽ mạng lại hiệu quả kinh tế, tránh lãng phí và thậm chí còn gây tổn thất lớn cho Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng có date, chỉ tiêu quản lý lô được đưa vào để phục vụ cho mục đích đó, nhờ thông tin của ngày bắt đầu và ngày kết thúc lô sẽ phân tích cho người dùng biết tuổi của lô được tồn trong kho bao lâu, cảnh báo các lô quá hạn, phân tích lãi, lỗ, hiệu quả hoạt động của từng lô hàng, … 

 •  Quản lý vận tải, bốc dỡ, lắp đặt

 +  Quản lý cước vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt và các chi phí khác, quản lý doanh thu, công nợ theo từng đầu xe (phương tiện). 

 • Quản lý dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc

 +  Quản lý hiệu quả hoạt động của từng Dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc, …

 +  Quản lý chi phí chi tiết đến từng khoản mục, từng chứng từ chi phí, phân bổ cuối kỳ tự động sang giá vốn đối với các dự án, công trình, dịch vụ, vụ việc hoàn thành (Nghiệm thu), có doanh thu.

 +  Quản lý công nợ theo từng Dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc.

C- Kế toán tài chính, bao gồm:

 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán bán hàng - phải thu
 • Kế toán mua hàng - phải trả
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán thuế
 • Kế toán chi phí giá thành
 • Kế toán tiền lương, nhân sự
 • Quản lý tài sản cố định
 • Quản lý công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn (142), chi phí trả trước dài hạn (242)

 Các tính năng nổi bật của phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010

 

 Meliasoft có khả năng cung cấp các giải pháp quản trị Doanh nghiệp một cách tổng thể, với các nội dung sau:

A- Xây dựng kế hoạch, bao gồm:

 • Kế hoạch mục tiêu (Hàng năm, dài hạn):

 +  Kế hoạch tổng quan: Doanh thu, chi phí

 +  Kế hoạch bán hàng - phải thu

 +  Kế hoạch mua hàng - phải trả

 +  Kế hoạch vốn bằng tiền

 +  Kế hoạch hàng tồn kho

 +  Kế hoạch thuế

 +  Kế hoạch chi phí giá thành

 +  Kế hoạch tiền lương, nhân sự

 +  Kế hoạch tài sản cố định

 +  Kế hoạch công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn (142), chi phí trả trước dài hạn (242)

 • Kế hoạch thực hiện (Hàng kỳ):

  +  Kế hoạch tổng quan: Doanh thu, chi phí

 +   Kế hoạch bán hàng - phải thu

 +  Kế hoạch mua hàng - phải trả

 +  Kế hoạch vốn bằng tiền

 +  Kế hoạch hàng tồn kho

 +  Kế hoạch thuế

 +  Kế hoạch chi phí giá thành

 +  Kế hoạch tiền lương, nhân sự

 +  Kế hoạch tài sản cố định

 +  Kế hoạch công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn (142), chi phí trả trước dài hạn (242)

B- Quản lý điều hành doanh nghiệp, bao gồm:

 • Quản lý mua hàng, gồm quản lý các quy trình:

 +  Nhu cầu mua hàng

 +  Kiểm tra hàng tồn kho

 +  Duyệt đề nghị mua hàng

 +  Yêu cầu mua hàng, kế hoạch mua hàng

 +  Lựa chọn nhà cung cấp

 +  Báo giá

 +  Hợp đồng mua hàng hoặc đơn đặt hàng mua

 +  Nhập hàng và tiến độ nhập hàng so với đơn đặt hàng

 +  Quản lý tồn kho

 +  Quản lý bản đồ kho (5s)

 +  Các quy trình kế toán mua hàng

 +  Tiến độ thực hiện mua hàng so với kế hoạch

 • Quản lý bán hàng, gồm việc quản lý các thông tin:

 +  Quản lý khách hàng: Cơ hội bán hàng, khách hàng tiềm năng, dịch vụ, giao dịch,...

 +  Lập kế hoạch bán hàng

 +  Quản lý báo giá

 +  Hợp đồng bán hàng hoặc đơn bán hàng

 +  Quản lý giao hàng: Logictics, tiến độ, ...

 +  Quản lý hàng tồn kho

 +  Quản lý bản đồ kho (5s)

 +  Các quy trình kế toán bán hàng

 +  Quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng 

 • Quản lý hàng tồn kho

 +  Lập kế hoạch nhập, xuất kho

 +  Quản lý cấu trúc kho đa dạng, phù hợp với yêu cầu quản lý kho phức tạp một cách có hiệu quả. Phân hệ này quản lý các các thông tin về nguyên vật liệu, hàng hoá và kho tương ứng, các giao dịch kho như nhập kho, xuất kho, chuyển kho, hàng trả lại, lắp ráp, phân giã, cho phép người dùng khai báo phương pháp quản lý hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ, theo từng kho, phân quyền theo từng kho

 +  Quản lý hạn mức kho (Tồn tối đa, tồn tối thiểu)

 +  Quản lý tuổi kho (Quản lý theo lô)

 +  Quản lý tiến độ nhập, xuất so với kế hoạch

 +  Quản lý bản đồ kho (5s)

 • Quản lý sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 +  Tập hợp nhu cầu sản xuất (Yêu cần sản xuất)

 +  Lập kế hoạch sản xuất

 +  Lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu

 +  Tập hợp nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất - Cân đối nguồn lực (Vật tư, nhân công, thiết bị, ...)

 +  Đơn hàng sản xuất (Lệnh sản xuất hay còn gọi là Hướng dẫn sản xuất)

 +  Quản lý tiến độ thực hiện sản xuất (theo đơn hàng sản xuất)

 +  Thành phẩm nhập kho

 +  Quản lý các công đoạn sản xuất

 +  Quản lý kế hoạch sản xuất.

 +  Đánh giá, phân tích quá trình sản xuất và hiệu quả sử dụng nguồn lực (Vật tư, nhân công, thiết bị, ...)

 +  Quản lý sản phẩm dở dang, giá trị dở dang

 +  Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

 • Quản lý hợp đồng

 +  Quản lý cơ hội ký hợp đồng, khách hàng tiềm năng, thông tin giao dịch, dịch vụ sau bán hàng, tiến độ thực hiện hợp đồng

 +  Quản lý chi tiết đến từng mặt hàng: Khi mặt hàng được cập nhật, trên interface có thể hiển thị số tồn dự báo đến ngày hiệu lực của hợp đồng

 +  Quản lý đến từng điều khoản thanh toán của hợp đồng: Theo dõi được tiến độ thực hiện công nợ của kế toán theo từng điều khoản trên hợp đồng, tiến độ thực hiện mua, bán hàng theo hợp đồng, theo dõi được công nợ của theo nhân viên kinh doanh

 +  Quản lý lương mềm theo dự án, hợp đồng

 • Quản lý bảo hành

 +  Theo dõi các thông tin liên quan đến các dịch vụ bảo hành, các trạng thái, tiến độ bảo hành của khách hàng. 

 • Quản lý thiết bị

 +  Theo dõi các thông tin liên quan đến các thiết bị, tài sản, máy móc trong các doanh nghiệp: Theo dõi lịch sử, dự báo lịch trình bảo hành, bảo trì, công suất. 

 • Quản lý chứng từ gốc

 +  Theo dõi việc trả hóa đơn (chứng từ gốc) của nhà cung cấp theo từng đơn hàng mua, theo dõi theo số lượng, tránh tình trang hóa đơn bị lưu lạc hoặc bị thiếu mà không biết nguyên nhân. 

 • Quản lý chiết khấu, khuyến mãi mua, bán hàng

 +  Hệ thống Meliasoft 2010 cho phép cập nhật các thông tin liên quan đến công thức khai báo các chương trình chiết  hấu, khuyến mãi để có thể tự động tính toán ra số tiền hay hàng được chiết khấu, hay khuyến mãi.  

 • Quản lý công nợ theo hạn thanh toán

 +  Meliasoft 2010 cho phép theo dõi công nợ đến từng lần thanh toán, theo từng điều khoản thanh toán trong từng lần, số lần thanh toán không hạn chế, tiến độ thực hiện công nợ cho từng lần chi tiết và cho phép phân tích tiến độ cả với những chứng từ đã thanh toán. Cho phép tính lãi với các mức quá hạn, khó đòi; phân tích dự báo số phải thu, số phải trả. 

 • Quản lý hạn mức tín dụng

 +  Meliasoft 2010 cung cấp việc khai báo, quản lý, cảnh báo các thông tin về hạn mức tín dụng đối với từng đối tượng, từng thời điểm và trên từng tài khoản (Khoản nợ). 

 • Quản lý tuổi kho (Lô hàng)

 +  Để quản lý hiệu quả dòng tiền như tiền mặt, tiền gửi, công nợ, phải phân tích được thời gian luôn chuyển của nó (hạn thanh toán, thời gian của một khoản tiền nhàn rỗi tại cash hay bank, ..), trong quản lý kho cũng vậy, nếu kiểm soát hàng tốt khâu này sẽ mạng lại hiệu quả kinh tế, tránh lãng phí và thậm chí còn gây tổn thất lớn cho Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng có date, chỉ tiêu quản lý lô được đưa vào để phục vụ cho mục đích đó, nhờ thông tin của ngày bắt đầu và ngày kết thúc lô sẽ phân tích cho người dùng biết tuổi của lô được tồn trong kho bao lâu, cảnh báo các lô quá hạn, phân tích lãi, lỗ, hiệu quả hoạt động của từng lô hàng, … 

 •  Quản lý vận tải, bốc dỡ, lắp đặt

 +  Quản lý cước vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt và các chi phí khác, quản lý doanh thu, công nợ theo từng đầu xe (phương tiện). 

 • Quản lý dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc

 +  Quản lý hiệu quả hoạt động của từng Dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc, …

 +  Quản lý chi phí chi tiết đến từng khoản mục, từng chứng từ chi phí, phân bổ cuối kỳ tự động sang giá vốn đối với các dự án, công trình, dịch vụ, vụ việc hoàn thành (Nghiệm thu), có doanh thu.

 +  Quản lý công nợ theo từng Dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc.

C- Kế toán tài chính, bao gồm:

 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán bán hàng - phải thu
 • Kế toán mua hàng - phải trả
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán thuế
 • Kế toán chi phí giá thành
 • Kế toán tiền lương, nhân sự
 • Quản lý tài sản cố định
 • Quản lý công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn (142), chi phí trả trước dài hạn (242)

 Các tính năng nổi bật của phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi