|   | 

Meliasoft là Công ty Phần mềm được thành lập bởi các Kỹ sư Tin học và các chuyên gia Quản trị tài chính, với lĩnh vực hoạt động chính của Meliasoft là phát triển phần mềm Kế toán quản trị, định hướng ERP .

1. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU 

Trở thành một Công ty phần mềm lớn trong lĩnh vực quản trị tài chính và nguồn lực toàn doanh nghiệp (ERP). Là nơi hội tụ của sức trẻ, sức sáng tạo, những người muốn biến ước muốn thành hiện thực, là nơi hội tụ sức mạnh từ nhiều hướng để cùng nhìn về một hướng. 

2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

2.1. TRONG ẤM NGOÀI ÊM 

Công ty phải làm sao để mọi nhân viên đều được hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Quyền lợi của Công ty và của mỗi người có quan hệ mật thiết thành một thể thống nhất, trên dưới cùng đồng lòng, như vậy sẽ tạo thành sức mạnh đoàn kết đưa Công ty phát triển.

Lấy sự hài hòa là phương châm và chiến lược để thành công, thành công của tập thể gắn liền với sự thành công của mỗi cá thể. 

2.2. KHÔNG THAY ĐỔI SẼ KHÔNG CÓ PHÁT TRIỂN 

Lãnh đạo Công ty thì phải luôn luôn tìm kiếm và suy ngẫm để có thể đưa ra những quyết sách thay đổi phù hợp cho từng thời kỳ phát triển và hoàn cảnh cụ thể. Một điều là hợp lý ở ngày hôm qua thì sang ngày hôm nay có thể đã không còn phù hợp nữa, nếu không nhận ra mà cứ cố hữu giữ quan điểm cũ không chịu thay đổi thì sẽ dẫn đến thất bại.

Vì vậy, Meliasoft thấu hiểu rằng, sự thay đổi mới chính là một hằng số bất biến, chứ không phải một quan điểm tốt mới là bất biến. 

2.3. XÂY DỰNG MỘT CƠ CHẾ MỞ  

Meliasoft đề ra một cơ chế mở với 2 điểm chính sau:  

• Thỏa chí sáng tạo: 

Mọi nhân viên, thậm chí là người ngoài Công ty, được khuyến khích đưa ra ý tưởng phát triển sản phẩm phần mềm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện tại.

Trong một năm có thể mỗi lập trình viên sẽ có 1 tháng, gọi là tháng thư giãn và sáng tạo. Khi đó, các lập trình viên được nghỉ làm, thư giãn và tự do theo đuổi những ý tưởng phát triển sản phẩm mới (các nhân viên mà không thuộc bộ phận nghiên cứu phát triển thì thời gian nghỉ sẽ ngắn hơn).
Khi một nhân viên có ý tưởng và đề xuất lên Công ty, Công ty sẽ xem xét, và nếu đồng ý thì sẽ đưa vào vườn ươm. Khi đó người đề xuất ý tưởng sẽ là người có vai trò chính trong việc hiện thực ý tưởng mới đó. Công ty sẽ đầu tư nhân lực và tài chính để hiện thực hóa ý tưởng.
 

• Hưởng theo thành quả - 1 công ty 2 chế độ: 

Dựa vào sự đóng góp của từng bộ phận, từng cá nhân để phân chia thành quả sao cho hài hòa nhất.

Sẽ phân chia chế độ thành 2 loại như sau:

Chế độ Normal: Chế độ này áp dụng cho các nhân viên không tham gia trực tiếp vào việc phát triển phần mềm, hoặc là nhân viên tham gia phát triển phần mềm nhưng muốn hưởng theo chế độ này. Nhân viên sẽ được hưởng 100% tiền lương tháng, và cuối năm thì mức thưởng sẽ ổn định hơn (không phụ thuộc nhiều vào kết quả lợi nhuận mang lại của từng sản phẩm phần mềm).

Chế độ Future: Chỉ áp dụng cho nhân viên tham gia trực tiếp vào việc phát triển phần mềm (không thuộc nhóm Normal ở trên). Nhân viên sẽ được hưởng khoảng 65% tiền lương tháng, nhưng cuối năm thì sẽ được hưởng số tiền thưởng dựa trên tỷ lệ % lợi nhuận cao hay thấp của sản phẩm phần mềm mà họ trực tiếp tham gia phát triển. 

3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

Trong những năm đầu hoạt động, Meliasoft định hướng tập trung vào phát triển phần mềm Kế toán quản trị phục vụ cho các loại hình doanh nghiệp, trong tương lai hướng tới  phát triển phần mềm ERP.  

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CƠ CHẾ BỔ NHIỆM / MIỄN NHIỆM  

• Cơ cấu tổ chức các bộ phận của công ty:  

     


• Cơ chế bổ nhiệm / miễn nhiệm: 

Việc bổ nhiệm / miễn nhiệm các vị trí lãnh đạo được tiến hành theo các bước:

Việc xem xét bổ nhiệm / miễn nhiệm được thực hiện định kỳ (khoảng 3 năm 1 lần) hoặc có thể bất thường phụ thuộc vào tình hình thực tế.

Việc đưa ra quyết định dựa trên phiếu tín nhiệm và ý kiến của Ban Giám đốc. Đây chính là hình thức thể hiện dân chủ trong doanh nghiệp. 

5. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

Meliasoft chủ trương xây dựng văn hóa Công ty dựa trên tinh thần tương trợ, đùm bọc trong văn hóa gia đình và dựa trên nét lễ nghĩa trong tình thầy trò của văn hóa Á Đông.

Văn hóa Meliasoft thể hiện ở 3 khía cạnh:

Là những vật chất hữu hình của Công ty, ví dụ như: cách ăn mặc, cách bố trí văn phòng làm việc, các trang thiết bị văn phòng, v.v...

Là nét suy nghĩ, tinh thần của mỗi cá nhân trong Công ty; là quan điểm về sản phẩm, về khách hàng, các hoạt động văn hoá văn nghệ của Công ty (xem mục Văn hoá văn nghệ), v.v...

Và đặc biệt, văn hóa Meliasoft thể hiện ở hành động của mỗi nhân viên công ty trong từng công việc của mình, và hành động của Meliasoft đối với chính những người trong công ty, đối với khách hàng, và đối với cộng đồng xã hội. 

6. HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CỦA CÔNG TY 

Hội đồng cố vấn của Công ty Meliasoft gồm nhiều các chuyên gia về Công nghệ thông tin, các chuyên gia về Kế toán, tài chính và quản trị doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xin xem tại link sau: Danh sách cố vấn của Công ty Meliasoft

 

Meliasoft là Công ty Phần mềm được thành lập bởi các Kỹ sư Tin học và các chuyên gia Quản trị tài chính, với lĩnh vực hoạt động chính của Meliasoft là phát triển phần mềm Kế toán quản trị, định hướng ERP .

1. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU 

Trở thành một Công ty phần mềm lớn trong lĩnh vực quản trị tài chính và nguồn lực toàn doanh nghiệp (ERP). Là nơi hội tụ của sức trẻ, sức sáng tạo, những người muốn biến ước muốn thành hiện thực, là nơi hội tụ sức mạnh từ nhiều hướng để cùng nhìn về một hướng. 

2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

2.1. TRONG ẤM NGOÀI ÊM 

Công ty phải làm sao để mọi nhân viên đều được hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Quyền lợi của Công ty và của mỗi người có quan hệ mật thiết thành một thể thống nhất, trên dưới cùng đồng lòng, như vậy sẽ tạo thành sức mạnh đoàn kết đưa Công ty phát triển.

Lấy sự hài hòa là phương châm và chiến lược để thành công, thành công của tập thể gắn liền với sự thành công của mỗi cá thể. 

2.2. KHÔNG THAY ĐỔI SẼ KHÔNG CÓ PHÁT TRIỂN 

Lãnh đạo Công ty thì phải luôn luôn tìm kiếm và suy ngẫm để có thể đưa ra những quyết sách thay đổi phù hợp cho từng thời kỳ phát triển và hoàn cảnh cụ thể. Một điều là hợp lý ở ngày hôm qua thì sang ngày hôm nay có thể đã không còn phù hợp nữa, nếu không nhận ra mà cứ cố hữu giữ quan điểm cũ không chịu thay đổi thì sẽ dẫn đến thất bại.

Vì vậy, Meliasoft thấu hiểu rằng, sự thay đổi mới chính là một hằng số bất biến, chứ không phải một quan điểm tốt mới là bất biến. 

2.3. XÂY DỰNG MỘT CƠ CHẾ MỞ  

Meliasoft đề ra một cơ chế mở với 2 điểm chính sau:  

• Thỏa chí sáng tạo: 

Mọi nhân viên, thậm chí là người ngoài Công ty, được khuyến khích đưa ra ý tưởng phát triển sản phẩm phần mềm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện tại.

Trong một năm có thể mỗi lập trình viên sẽ có 1 tháng, gọi là tháng thư giãn và sáng tạo. Khi đó, các lập trình viên được nghỉ làm, thư giãn và tự do theo đuổi những ý tưởng phát triển sản phẩm mới (các nhân viên mà không thuộc bộ phận nghiên cứu phát triển thì thời gian nghỉ sẽ ngắn hơn).
Khi một nhân viên có ý tưởng và đề xuất lên Công ty, Công ty sẽ xem xét, và nếu đồng ý thì sẽ đưa vào vườn ươm. Khi đó người đề xuất ý tưởng sẽ là người có vai trò chính trong việc hiện thực ý tưởng mới đó. Công ty sẽ đầu tư nhân lực và tài chính để hiện thực hóa ý tưởng.
 

• Hưởng theo thành quả - 1 công ty 2 chế độ: 

Dựa vào sự đóng góp của từng bộ phận, từng cá nhân để phân chia thành quả sao cho hài hòa nhất.

Sẽ phân chia chế độ thành 2 loại như sau:

Chế độ Normal: Chế độ này áp dụng cho các nhân viên không tham gia trực tiếp vào việc phát triển phần mềm, hoặc là nhân viên tham gia phát triển phần mềm nhưng muốn hưởng theo chế độ này. Nhân viên sẽ được hưởng 100% tiền lương tháng, và cuối năm thì mức thưởng sẽ ổn định hơn (không phụ thuộc nhiều vào kết quả lợi nhuận mang lại của từng sản phẩm phần mềm).

Chế độ Future: Chỉ áp dụng cho nhân viên tham gia trực tiếp vào việc phát triển phần mềm (không thuộc nhóm Normal ở trên). Nhân viên sẽ được hưởng khoảng 65% tiền lương tháng, nhưng cuối năm thì sẽ được hưởng số tiền thưởng dựa trên tỷ lệ % lợi nhuận cao hay thấp của sản phẩm phần mềm mà họ trực tiếp tham gia phát triển. 

3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

Trong những năm đầu hoạt động, Meliasoft định hướng tập trung vào phát triển phần mềm Kế toán quản trị phục vụ cho các loại hình doanh nghiệp, trong tương lai hướng tới  phát triển phần mềm ERP.  

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CƠ CHẾ BỔ NHIỆM / MIỄN NHIỆM  

• Cơ cấu tổ chức các bộ phận của công ty:  

     


• Cơ chế bổ nhiệm / miễn nhiệm: 

Việc bổ nhiệm / miễn nhiệm các vị trí lãnh đạo được tiến hành theo các bước:

Việc xem xét bổ nhiệm / miễn nhiệm được thực hiện định kỳ (khoảng 3 năm 1 lần) hoặc có thể bất thường phụ thuộc vào tình hình thực tế.

Việc đưa ra quyết định dựa trên phiếu tín nhiệm và ý kiến của Ban Giám đốc. Đây chính là hình thức thể hiện dân chủ trong doanh nghiệp. 

5. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

Meliasoft chủ trương xây dựng văn hóa Công ty dựa trên tinh thần tương trợ, đùm bọc trong văn hóa gia đình và dựa trên nét lễ nghĩa trong tình thầy trò của văn hóa Á Đông.

Văn hóa Meliasoft thể hiện ở 3 khía cạnh:

Là những vật chất hữu hình của Công ty, ví dụ như: cách ăn mặc, cách bố trí văn phòng làm việc, các trang thiết bị văn phòng, v.v...

Là nét suy nghĩ, tinh thần của mỗi cá nhân trong Công ty; là quan điểm về sản phẩm, về khách hàng, các hoạt động văn hoá văn nghệ của Công ty (xem mục Văn hoá văn nghệ), v.v...

Và đặc biệt, văn hóa Meliasoft thể hiện ở hành động của mỗi nhân viên công ty trong từng công việc của mình, và hành động của Meliasoft đối với chính những người trong công ty, đối với khách hàng, và đối với cộng đồng xã hội. 

6. HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CỦA CÔNG TY 

Hội đồng cố vấn của Công ty Meliasoft gồm nhiều các chuyên gia về Công nghệ thông tin, các chuyên gia về Kế toán, tài chính và quản trị doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xin xem tại link sau: Danh sách cố vấn của Công ty Meliasoft

 

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi