|   | 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC: 

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

  Hướng dẫn sử dụng phiên bản Kế toán 2012 

 

B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

I. Meliasoft 2012:                                                            (clich here to see english version)

1. Khởi động & Giới thiệu Meliasoft 2012 

2. Tính năng chạy Online  

3. Chức năng tool bar 

4. Giới thiệu phần đầu kỳ 

4.1 Số dư đầu kỳ tài khoản 

4.2 Số tồn kho đầu kỳ 

4.3 Số dư đầu tài khoản ngoài bảng 

4.4 Số dư đầu các chứng từ có hạn thanh toán 

5. Giới thiệu phần Quản lý 

5.1 Quản Lý Tài Sản 

5.2 Quản Lý Chi Phí Trả Trước 

5.3 Quản Lý Hợp Đồng 

5.4 Quản Lý Nhân Viên 

5.5 Quản Lý Nhắc Việc 

5.6 Yêu Cầu Sản Xuất, Cân Đối Nguồn Lực, Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Lực 

6. Giới thiệu phần Danh mục 

              6.1 Danh Mục Tài Khoản 

              6.2 Danh Mục Nhóm Đối Tượng 

              6.3 Danh Mục Đối Tượng 

              6.4 Danh Mục Kho Hàng Hóa 

              6.5 Danh Mục Nhóm Vật Tư, Hàng Hóa 

              6.6 Danh Mục Vật Tư, Hàng Hóa 

              6.7 Danh Mục Sản Phẩm, Công Trình 

              6.8 Danh Mục Khoản Mục Phí 

              6.9 Danh Mục Biểu Thuế 

              6.10 Danh Mục Giao Dịch Vật Tư 

              6.11 Danh Mục Bộ Phận 

              6.12 DM Nguồn Vốn, DM Mục Đích Sử Dụng, DM Lý Do Tăng Giảm 

              6.13 Danh Mục Bảng Giá Mua/Bán

              6.14 Danh Mục Bảng Giá Hoa Hồng

              6.15 Danh Mục Bảng Giá Vận Chuyển, Bốc Dỡ

              6.16 Danh Mục Bảng Giá Dự Toán (Báo Giá) 

              6.17 Danh Mục Yếu Tố Chi Phí 

              6.18 Danh Mục Lô 

              6.19 Danh Mục Vùng, Địa  Bàn 

              6.20 Danh Mục Lần Thanh Toán 

              6.21 Danh Mục Tỷ Giá Hạch Toán 

              6.22 Danh Mục Lượng Tồn Tối Đa, Tối Thiểu Vật Tư 

              6.23 DM Xe Vận Chuyển, DM Trọng Tải 

              6.24 Danh Mục Văn Bằng, Chứng Chỉ 

              6.25 Danh Mục Công Thức Khuyến Mại 

              6.26 Danh Mục Giao Dịch Kế Toán 

7. Giới thiệu phần Chứng Từ 

              7.1 Phiếu Thu Tiền Mặt, Báo Có Ngân Hàng 

              7.2 Phiếu Chi Tiền Mặt, Báo Nợ Ngân Hàng 

              7.3 Đơn Đặt Hàng Mua, Phiếu Nhập Mua Hàng 

              7.4 Phiếu Nhập Mua, Chi Phí Vận Chuyển 

              7.5 Đơn Đặt Hàng Sản Xuất, Phiếu Nhập Thành Phẩm 

              7.6 Báo Giá Cho Khách Hàng, Đơn Đặt Hàng Bán 

              7.7 Hóa Đơn Bán Hàng. 

              7.8 Hàng Bán Bị Trả Lại. 

              7.9 Phiếu Xuất Kho, Phiếu Nhập Kho 

              7.10 Phiếu Xuất Lắp Ráp 

              7.11 Bù Trừ Công Nợ, Phiếu Kế Toán Khác, CTừ Tự Động, Phát Sinh TK Ngoài Bảng 

              7.12 Chứng Từ Khuyến Mại 

              7.13 Phát Sinh Tiêu Hao Vật Tư Thiết Bị 

              7.14 Bảng Lương 

8. Giới Thiệu Phần Cuối Kỳ 

              8.1 Tính Khấu Hao TSCĐ, Phân Bổ CP Trả Trước, Tính Giá Vốn Hàng Xuất 

              8.2 Phân Bổ CP Cho Dự Án, Công Trình - Phân Bổ CP Chung Cho Các Công Đoạn 

              8.3 Tính Giá Thành Sản Phẩm 

              8.4 Khóa Sổ (KC) Cuối Kỳ, Kiểm Kê Vật Tư, Chuyển Số Dư Sang Tháng Sau, Tồn Kho Đại Lý 

              8.5 Phân Bổ Lương Sản Phẩm (Doanh Số Hợp Đồng) 

9. Phần cuối năm 

10. Phần báo biểu 

Trích rút dữ liệu 

11. Phần trợ giúp 

12. Phần quản trị hệ thống 

12.1. Khai báo biến cho phần việc Chung khác 

12.2. Khai báo biến cho phần việc Quan trọng 

12.3. Khai báo thông tin chứng từ 

13. Tìm kiếm trên Meliasoft 2012 

13.1. Tìm kiếm nhanh với Ctrl + F và F4 

13.2. Tìm kiếm trên tư tưởng Google 

13.3. Tìm kiếm trong danh mục 

13.4. Tìm kiếm dữ liệu 

 

II. Meliasoft 2012 for english version:

1. Introduction to Meliasoft 2014 

2. Online Feature 

3. Toolbar Feature 

4. Introduction to opening menu 

4.1. Opening account balance 

4.2. Opening inventory 

4.3. Opening outside account balance 

4.4. Opening age balance 

4.5. Opening balance by sales, by department 

4.6. Saling amount bugdet 

5. Introduction to manager menu 

5.1. Assets management 

5.2. Term expenses management 

5.3. Contract management 

5.4. Employee management 

5.5. Production requirement - Resources Planning - Resource efficient. 

5.6. Service management (Email) 

5.7. Todolist management. 

6. Introduction to list menu 

6.1. Chart of Account 

6.2. Customer Group 

6.3. Customer List 

6.4. Warehouse List 

6.5. Item Group 

6.6. Item List 

6.7. Product List 

6.8. Category List 

6.9. Value Added Tax Table 

6.10. Item Transaction list 

6.11. Departmetn List 

6.12. Resource list, Increase/Decrease fixed assets, Purpose of use 

6.13. Price Table 

6.14. Costing Price Table 

6.15. Transport price and Loading-Unloading price 

6.16. Price of calculate in advance 

6.17. Norm of product 

6.18. Lot list 

6.19. Area list 

6.20. Payment times list 

6.21. Exchange rate table 

6.22. Max, min closing quantily list 

6.23. Lorry list, Weight list 

6.24. Declare Diplomas and Certificates 

6.25. Discount formula list 

6.26. Transaction list 

6.27. Open list 

7. Introduction to voucher menu 

7.1. Cash receipt 

7.1. Cash payment 

7.3. Credit note 

7.4. Providers quotes 

7.5. Purchase order 

7.6. Purchasing note 

7.7. Purchase expense 

7.8. Products order 

7.9. Finished product receipt note 

7.10. Receipt note 

7.11. Customer quotation 

7.12. Sales order 

7.13. Sales invoice 

7.14. Sales return 

7.15. Delivery note 

7.16. Assembly note 

7.17. Clearing note 

7.18. Journal entry 

7.19. Automatic entries 

7.20. Outside account transactions 

7.21. Quantity discount voucher 

7.22. Equipment items voucher 

8. Introduction to Closing term menu 

8.1. Calculate assets depreciation 

8.2. Allocate expenses prepaid 

8.3. Inventory costing 

8.4. Allocate joint costs for projects 

8.5. Allocate joint costs for stages 

8.6. Product costing 

8.7. Closing entries 

8.8. Allocate soft salary 

8.9. Physical inventory 

8.10. Carrying data to next month 

9. Closing year menu 

9.1. Calculate exchange differences 

9.2. Create new year 

9.3. Carrying data to next year 

13. Search on Meliasoft 2012 

13.1. Quick search with Ctrl + F và F4 

13.2. Smart search on the MeliaSearch bar 

13.3. Search in the list on the Meliasearch bar 

13.4. Search for data on Meliasearch bar

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC: 

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

  Hướng dẫn sử dụng phiên bản Kế toán 2012 

 

B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

I. Meliasoft 2012:                                                            (clich here to see english version)

1. Khởi động & Giới thiệu Meliasoft 2012 

2. Tính năng chạy Online  

3. Chức năng tool bar 

4. Giới thiệu phần đầu kỳ 

4.1 Số dư đầu kỳ tài khoản 

4.2 Số tồn kho đầu kỳ 

4.3 Số dư đầu tài khoản ngoài bảng 

4.4 Số dư đầu các chứng từ có hạn thanh toán 

5. Giới thiệu phần Quản lý 

5.1 Quản Lý Tài Sản 

5.2 Quản Lý Chi Phí Trả Trước 

5.3 Quản Lý Hợp Đồng 

5.4 Quản Lý Nhân Viên 

5.5 Quản Lý Nhắc Việc 

5.6 Yêu Cầu Sản Xuất, Cân Đối Nguồn Lực, Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Lực 

6. Giới thiệu phần Danh mục 

              6.1 Danh Mục Tài Khoản 

              6.2 Danh Mục Nhóm Đối Tượng 

              6.3 Danh Mục Đối Tượng 

              6.4 Danh Mục Kho Hàng Hóa 

              6.5 Danh Mục Nhóm Vật Tư, Hàng Hóa 

              6.6 Danh Mục Vật Tư, Hàng Hóa 

              6.7 Danh Mục Sản Phẩm, Công Trình 

              6.8 Danh Mục Khoản Mục Phí 

              6.9 Danh Mục Biểu Thuế 

              6.10 Danh Mục Giao Dịch Vật Tư 

              6.11 Danh Mục Bộ Phận 

              6.12 DM Nguồn Vốn, DM Mục Đích Sử Dụng, DM Lý Do Tăng Giảm 

              6.13 Danh Mục Bảng Giá Mua/Bán

              6.14 Danh Mục Bảng Giá Hoa Hồng

              6.15 Danh Mục Bảng Giá Vận Chuyển, Bốc Dỡ

              6.16 Danh Mục Bảng Giá Dự Toán (Báo Giá) 

              6.17 Danh Mục Yếu Tố Chi Phí 

              6.18 Danh Mục Lô 

              6.19 Danh Mục Vùng, Địa  Bàn 

              6.20 Danh Mục Lần Thanh Toán 

              6.21 Danh Mục Tỷ Giá Hạch Toán 

              6.22 Danh Mục Lượng Tồn Tối Đa, Tối Thiểu Vật Tư 

              6.23 DM Xe Vận Chuyển, DM Trọng Tải 

              6.24 Danh Mục Văn Bằng, Chứng Chỉ 

              6.25 Danh Mục Công Thức Khuyến Mại 

              6.26 Danh Mục Giao Dịch Kế Toán 

7. Giới thiệu phần Chứng Từ 

              7.1 Phiếu Thu Tiền Mặt, Báo Có Ngân Hàng 

              7.2 Phiếu Chi Tiền Mặt, Báo Nợ Ngân Hàng 

              7.3 Đơn Đặt Hàng Mua, Phiếu Nhập Mua Hàng 

              7.4 Phiếu Nhập Mua, Chi Phí Vận Chuyển 

              7.5 Đơn Đặt Hàng Sản Xuất, Phiếu Nhập Thành Phẩm 

              7.6 Báo Giá Cho Khách Hàng, Đơn Đặt Hàng Bán 

              7.7 Hóa Đơn Bán Hàng. 

              7.8 Hàng Bán Bị Trả Lại. 

              7.9 Phiếu Xuất Kho, Phiếu Nhập Kho 

              7.10 Phiếu Xuất Lắp Ráp 

              7.11 Bù Trừ Công Nợ, Phiếu Kế Toán Khác, CTừ Tự Động, Phát Sinh TK Ngoài Bảng 

              7.12 Chứng Từ Khuyến Mại 

              7.13 Phát Sinh Tiêu Hao Vật Tư Thiết Bị 

              7.14 Bảng Lương 

8. Giới Thiệu Phần Cuối Kỳ 

              8.1 Tính Khấu Hao TSCĐ, Phân Bổ CP Trả Trước, Tính Giá Vốn Hàng Xuất 

              8.2 Phân Bổ CP Cho Dự Án, Công Trình - Phân Bổ CP Chung Cho Các Công Đoạn 

              8.3 Tính Giá Thành Sản Phẩm 

              8.4 Khóa Sổ (KC) Cuối Kỳ, Kiểm Kê Vật Tư, Chuyển Số Dư Sang Tháng Sau, Tồn Kho Đại Lý 

              8.5 Phân Bổ Lương Sản Phẩm (Doanh Số Hợp Đồng) 

9. Phần cuối năm 

10. Phần báo biểu 

Trích rút dữ liệu 

11. Phần trợ giúp 

12. Phần quản trị hệ thống 

12.1. Khai báo biến cho phần việc Chung khác 

12.2. Khai báo biến cho phần việc Quan trọng 

12.3. Khai báo thông tin chứng từ 

13. Tìm kiếm trên Meliasoft 2012 

13.1. Tìm kiếm nhanh với Ctrl + F và F4 

13.2. Tìm kiếm trên tư tưởng Google 

13.3. Tìm kiếm trong danh mục 

13.4. Tìm kiếm dữ liệu 

 

II. Meliasoft 2012 for english version:

1. Introduction to Meliasoft 2014 

2. Online Feature 

3. Toolbar Feature 

4. Introduction to opening menu 

4.1. Opening account balance 

4.2. Opening inventory 

4.3. Opening outside account balance 

4.4. Opening age balance 

4.5. Opening balance by sales, by department 

4.6. Saling amount bugdet 

5. Introduction to manager menu 

5.1. Assets management 

5.2. Term expenses management 

5.3. Contract management 

5.4. Employee management 

5.5. Production requirement - Resources Planning - Resource efficient. 

5.6. Service management (Email) 

5.7. Todolist management. 

6. Introduction to list menu 

6.1. Chart of Account 

6.2. Customer Group 

6.3. Customer List 

6.4. Warehouse List 

6.5. Item Group 

6.6. Item List 

6.7. Product List 

6.8. Category List 

6.9. Value Added Tax Table 

6.10. Item Transaction list 

6.11. Departmetn List 

6.12. Resource list, Increase/Decrease fixed assets, Purpose of use 

6.13. Price Table 

6.14. Costing Price Table 

6.15. Transport price and Loading-Unloading price 

6.16. Price of calculate in advance 

6.17. Norm of product 

6.18. Lot list 

6.19. Area list 

6.20. Payment times list 

6.21. Exchange rate table 

6.22. Max, min closing quantily list 

6.23. Lorry list, Weight list 

6.24. Declare Diplomas and Certificates 

6.25. Discount formula list 

6.26. Transaction list 

6.27. Open list 

7. Introduction to voucher menu 

7.1. Cash receipt 

7.1. Cash payment 

7.3. Credit note 

7.4. Providers quotes 

7.5. Purchase order 

7.6. Purchasing note 

7.7. Purchase expense 

7.8. Products order 

7.9. Finished product receipt note 

7.10. Receipt note 

7.11. Customer quotation 

7.12. Sales order 

7.13. Sales invoice 

7.14. Sales return 

7.15. Delivery note 

7.16. Assembly note 

7.17. Clearing note 

7.18. Journal entry 

7.19. Automatic entries 

7.20. Outside account transactions 

7.21. Quantity discount voucher 

7.22. Equipment items voucher 

8. Introduction to Closing term menu 

8.1. Calculate assets depreciation 

8.2. Allocate expenses prepaid 

8.3. Inventory costing 

8.4. Allocate joint costs for projects 

8.5. Allocate joint costs for stages 

8.6. Product costing 

8.7. Closing entries 

8.8. Allocate soft salary 

8.9. Physical inventory 

8.10. Carrying data to next month 

9. Closing year menu 

9.1. Calculate exchange differences 

9.2. Create new year 

9.3. Carrying data to next year 

13. Search on Meliasoft 2012 

13.1. Quick search with Ctrl + F và F4 

13.2. Smart search on the MeliaSearch bar 

13.3. Search in the list on the Meliasearch bar 

13.4. Search for data on Meliasearch bar

LIÊN HỆ  
Hotline   0983.358.982
 
Kinh doanh
    0919.053.620
 
Tổng đài hỗ trợ
  024.32.636.555

 

Hotline   0983.358.982
 
Kinh doanh
    0919.053.620
 
Tổng đài hỗ trợ
  024.32.636.555

 

Trụ sở (Hà Nội):

Tel: (024) 32 636 555  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Ngõ 72, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Văn phòng (TP.Hồ Chí Minh):

Tel: 0919 053 620 (Mr.Linh)  -  Email: info@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 6/28 đường số 3 - Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng (Tỉnh Đắc Lắc):

Tel: 0934 982 198 (Mrs.Thủy)  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viettel, Số 48 Lý Tự Trọng, P.Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc

Trụ sở (Hà Nội):

Tel: (024) 32 636 555  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Ngõ 72, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Văn phòng (TP.Hồ Chí Minh):

Tel: 0919 053 620 (Mr.Linh)  -  Email: info@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 6/28 đường số 3 - Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng (Tỉnh Đắc Lắc):

Tel: 0934 982 198 (Mrs.Thủy)  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viettel, Số 48 Lý Tự Trọng, P.Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc