|   | 

 

 

 

 

LIÊN HỆ  
Hotline   0983.358.982
 
Kinh doanh
    0919.053.620
 
Tổng đài hỗ trợ
  024.32.636.555

 

Hotline   0983.358.982
 
Kinh doanh
    0919.053.620
 
Tổng đài hỗ trợ
  024.32.636.555

 

Text/HTML  

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC:

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

Hướng dẫn sử dụng phiên bản Kế toán 2018B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

I. Meliasoft 2018: (clich here to see english version)

1. Khởi động & Giới thiệu Meliasoft 2018

2. Tính năng chạy Online

3. Chức năng tool bar

4. Giới thiệu phần đầu kỳ

4.1 Số dư đầu kỳ tài khoản

4.2 Số tồn kho đầu kỳ

4.3 Số dư đầu tài khoản ngoài bảng

4.4 Số dư đầu các chứng từ có hạn thanh toán

5. Giới thiệu phần Quản lý

5.1 Quản Lý Tài Sản

5.2 Quản Lý Chi Phí Trả Trước

5.3 Quản Lý Hợp Đồng

5.4 Quản Lý Nhân Viên

5.5 Cân đối nguồn lực

5.6 Hiệu quả sử dụng nguồn lực

5.7 Theo dõi tiến độ sản xuất

5.8 Quản Lý Nhắc Việc

6. Giới thiệu phần Danh mục

6.1 Danh Mục Tài Khoản

6.2 Danh Mục Nhóm Đối Tượng

6.3 Danh Mục Đối Tượng

6.4 Danh Mục Kho Hàng Hóa

6.5 Danh Mục Nhóm Vật Tư, Hàng Hóa

6.6 Danh Mục Vật Tư, Hàng Hóa

6.7 Danh Mục Sản Phẩm, Công Trình

6.8 Danh Mục Khoản Mục Phí

6.9 Danh Mục Biểu Thuế

6.10 Danh Mục Giao Dịch Vật Tư

6.11 Danh Mục Bộ Phận

6.12 Danh mục Nguồn Vốn

6.13 Danh mục Lý do tăng giảm

6.14 Danh mục Mục đích sử dụng

6.15 Danh Mục Bảng Giá Mua/Bán

6.16 Danh Mục Thẻ giảm giá (doanh số luỹ kế)

6.17 Danh Mục Bảng Giá Hoa Hồng

6.18 Danh Mục Bảng Giá Vận Chuyển

6.19 Danh Mục Bảng Giá Bốc dỡ

6.20 Danh Mục Bảng Giá Dự Toán (Báo Giá)

6.21 Danh Mục Yếu Tố Chi Phí

6.22 Danh Mục Lô

6.23 Danh Mục Vùng, Địa Bàn

6.24 Danh Mục Lần Thanh Toán

6.25 Danh Mục Tỷ Giá Hạch Toán

6.26 Danh Mục Lượng Tồn Tối Đa, Tối Thiểu Vật Tư

6.27 Danh mục Xe Vận Chuyển

6.28 Danh mục Trọng tải

6.29 Danh Mục Văn Bằng, Chứng Chỉ

6.30 Danh Mục Công Thức Khuyến Mại

6.31 Danh Mục Giao Dịch Kế Toán

6.32 Danh Mục Mã Vạch

6.33 Danh Mục Khóa Sổ Cuối Kỳ

7. Giới thiệu phần Chứng Từ

7.0 Đề nghị thanh toán

7.1 Phiếu Thu Tiền Mặt

7.2 Phiếu Chi Tiền Mặt

7.3 Báo Nợ Ngân hàng

7.4 Báo Có Ngân Hàng

7.5 Đề nghị mua hàng

7.6 Báo giá (NCC)

7.7 Đơn Đặt Hàng Mua

7.8 Phiếu Nhập Mua Hàng

7.9 Chi Phí Vận Chuyển

7.10 Đơn đặt hàng sản xuất

7.11 Phiếu Nhập Thành Phẩm

7.12 Phiếu Nhập Kho

7.13 Báo Giá Cho Khách Hàng

7.14 Đơn Đặt Hàng Bán

7.15 Hóa Đơn Bán Hàng.

7.16 Hàng Bán Bị Trả Lại.

7.17 Phiếu Xuất Kho

7.18 Phiếu Xuất Lắp Ráp

7.19 Bù Trừ Công Nợ

7.20 Phiếu Kế Toán Khác

7.21 Chứng Từ Tự Động

7.22 Đơn đặt hàng công việc

7.23 Phiếu công việc

7.24 Phát Sinh Tài khoản ngoài Bảng

7.25 Chứng Từ Khuyến Mại

7.26 Phát Sinh Tiêu Hao Vật Tư Thiết Bị

7.27 Bảng Lương

7.28 Bảo hiểm

8. Giới Thiệu Phần Cuối Kỳ

8.1 Tính Khấu Hao TSCĐ

8.2 Phân Bổ CP Trả Trước

8.3 Tính Giá Vốn Hàng Xuất

8.4 Phân Bổ Chi phí Cho Dự Án, Công Trình

8.5 Phân Bổ CP Chung Cho Các Công Đoạn

8.6 Tính Giá Thành Sản Phẩm

8.7 Khóa Sổ (KC) Cuối Kỳ

8.8 Phân Bổ Lương Sản Phẩm (Doanh Số Hợp Đồng)

8.9 Kiểm Kê Vật Tư, Hàng hoá

8.10 Chuyển Số Dư Sang Tháng Sau

9. Giới thiệu Phần cuối năm

9.1 Tính Chênh lệch tỷ giá

9.2 Tạo năm làm việc mới

9.3 Chuyển số dư sang năm tài chính sau

10. Giới thiệu Phần báo biểu

10.1. Kiểm tra lỗi logic Báo cáo

10.2. Trích rút dữ liệu

10.3. Tải bảng kê thuế vào HTKK

11. Giới thiệu Phần trợ giúp

11.1. Phân quyền quản lý

11.2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu

11.3. Niêm yết dữ liệu

11.4. Truyền dữ liệu đã post

11.5. Chạy lại báo cáo tự động

12. Phần quản trị hệ thống

12.1. Cài đặt thông tin hệ thống

12.2. Khai báo thông tin chứng từ

12.3. Chọn đơn vị cơ sở (thành viên)

12.4. Sao lưu/Backup dữ liệu

12.5. Phục hồi dữ liệu

12.6. Logoff ra khỏi chương trình

13. Tìm kiếm trên Meliasoft 2018

13.1. Tìm kiếm nhanh với F4

13.2. Tìm kiếm trên thanh Melia - Search

13.3. Tìm kiếm Ctrl + F

14. Các tính năng khác trong Meliasoft 2018

14.1. Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo

14.2. Lịch làm việc

14.3. Share Files

14.4. Bảng chấm công

14.5. Hỗ Trợ Từ Xa

14.6. Thư mục người dùng

14.7. Nút 3 gạch

14.8. Droplookup và lệnh nhúng

II. Meliasoft 2018 for english version:

1. Introduction to Meliasoft 2018

2. Online Feature

3. Toolbar Feature

4. Introduction to opening menu

4.1. Opening account balance

4.2. Opening inventory

4.3. Opening outside account balance

4.4. Opening age balance

4.5. Opening balance by sales, by department

4.6. Saling amount bugdet

5. Introduction to manager menu

5.1. Assets management

5.2. Term expenses management

5.3. Contract management

5.4. Employee management

5.5. Production requirement - Resources Planning - Resource efficient.

5.6. Service management (Email)

5.7. Todolist management.

6. Introduction to list menu

6.1. Chart of Account

6.2. Customer Group

6.3. Customer List

6.4. Warehouse List

6.5. Item Group

6.6. Item List

6.7. Product List

6.8. Category List

6.9. Value Added Tax Table

6.10. Item Transaction list

6.11. Departmetn List

6.12. Resource list, Increase/Decrease fixed assets, Purpose of use

6.13. Price Table

6.14. Costing Price Table

6.15. Transport price and Loading-Unloading price

6.16. Price of calculate in advance

6.17. Norm of product

6.18. Lot list

6.19. Area list

6.20. Payment times list

6.21. Exchange rate table

6.22. Max, min closing quantily list

6.23. Lorry list, Weight list

6.24. Declare Diplomas and Certificates

6.25. Discount formula list

6.26. Transaction list

6.27. Open list

7. Introduction to voucher menu

7.1. Cash receipt

7.1. Cash payment

7.3. Credit note

7.4. Providers quotes

7.5. Purchase order

7.6. Purchasing note

7.7. Purchase expense

7.8. Products order

7.9. Finished product receipt note

7.10. Receipt note

7.11. Customer quotation

7.12. Sales order

7.13. Sales invoice

7.14. Sales return

7.15. Delivery note

7.16. Assembly note

7.17. Clearing note

7.18. Journal entry

7.19. Automatic entries

7.20. Outside account transactions

7.21. Quantity discount voucher

7.22. Equipment items voucher

8. Introduction to Closing term menu

8.1. Calculate assets depreciation

8.2. Allocate expenses prepaid

8.3. Inventory costing

8.4. Allocate joint costs for projects

8.5. Allocate joint costs for stages

8.6. Product costing

8.7. Closing entries

8.8. Allocate soft salary

8.9. Physical inventory

8.10. Carrying data to next month

9. Closing year menu

9.1. Calculate exchange differences

9.2. Create new year

9.3. Carrying data to next year

13. Search on Meliasoft 2018

13.1. Quick search with Ctrl + F and F4

13.2. Smart search on the MeliaSearch bar

13.3. Search in the list on the Meliasearch bar

13.4. Search for data on Meliasearch bar

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC:

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

Hướng dẫn sử dụng phiên bản Kế toán 2018B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

I. Meliasoft 2018: (clich here to see english version)

1. Khởi động & Giới thiệu Meliasoft 2018

2. Tính năng chạy Online

3. Chức năng tool bar

4. Giới thiệu phần đầu kỳ

4.1 Số dư đầu kỳ tài khoản

4.2 Số tồn kho đầu kỳ

4.3 Số dư đầu tài khoản ngoài bảng

4.4 Số dư đầu các chứng từ có hạn thanh toán

5. Giới thiệu phần Quản lý

5.1 Quản Lý Tài Sản

5.2 Quản Lý Chi Phí Trả Trước

5.3 Quản Lý Hợp Đồng

5.4 Quản Lý Nhân Viên

5.5 Cân đối nguồn lực

5.6 Hiệu quả sử dụng nguồn lực

5.7 Theo dõi tiến độ sản xuất

5.8 Quản Lý Nhắc Việc

6. Giới thiệu phần Danh mục

6.1 Danh Mục Tài Khoản

6.2 Danh Mục Nhóm Đối Tượng

6.3 Danh Mục Đối Tượng

6.4 Danh Mục Kho Hàng Hóa

6.5 Danh Mục Nhóm Vật Tư, Hàng Hóa

6.6 Danh Mục Vật Tư, Hàng Hóa

6.7 Danh Mục Sản Phẩm, Công Trình

6.8 Danh Mục Khoản Mục Phí

6.9 Danh Mục Biểu Thuế

6.10 Danh Mục Giao Dịch Vật Tư

6.11 Danh Mục Bộ Phận

6.12 Danh mục Nguồn Vốn

6.13 Danh mục Lý do tăng giảm

6.14 Danh mục Mục đích sử dụng

6.15 Danh Mục Bảng Giá Mua/Bán

6.16 Danh Mục Thẻ giảm giá (doanh số luỹ kế)

6.17 Danh Mục Bảng Giá Hoa Hồng

6.18 Danh Mục Bảng Giá Vận Chuyển

6.19 Danh Mục Bảng Giá Bốc dỡ

6.20 Danh Mục Bảng Giá Dự Toán (Báo Giá)

6.21 Danh Mục Yếu Tố Chi Phí

6.22 Danh Mục Lô

6.23 Danh Mục Vùng, Địa Bàn

6.24 Danh Mục Lần Thanh Toán

6.25 Danh Mục Tỷ Giá Hạch Toán

6.26 Danh Mục Lượng Tồn Tối Đa, Tối Thiểu Vật Tư

6.27 Danh mục Xe Vận Chuyển

6.28 Danh mục Trọng tải

6.29 Danh Mục Văn Bằng, Chứng Chỉ

6.30 Danh Mục Công Thức Khuyến Mại

6.31 Danh Mục Giao Dịch Kế Toán

6.32 Danh Mục Mã Vạch

6.33 Danh Mục Khóa Sổ Cuối Kỳ

7. Giới thiệu phần Chứng Từ

7.0 Đề nghị thanh toán

7.1 Phiếu Thu Tiền Mặt

7.2 Phiếu Chi Tiền Mặt

7.3 Báo Nợ Ngân hàng

7.4 Báo Có Ngân Hàng

7.5 Đề nghị mua hàng

7.6 Báo giá (NCC)

7.7 Đơn Đặt Hàng Mua

7.8 Phiếu Nhập Mua Hàng

7.9 Chi Phí Vận Chuyển

7.10 Đơn đặt hàng sản xuất

7.11 Phiếu Nhập Thành Phẩm

7.12 Phiếu Nhập Kho

7.13 Báo Giá Cho Khách Hàng

7.14 Đơn Đặt Hàng Bán

7.15 Hóa Đơn Bán Hàng.

7.16 Hàng Bán Bị Trả Lại.

7.17 Phiếu Xuất Kho

7.18 Phiếu Xuất Lắp Ráp

7.19 Bù Trừ Công Nợ

7.20 Phiếu Kế Toán Khác

7.21 Chứng Từ Tự Động

7.22 Đơn đặt hàng công việc

7.23 Phiếu công việc

7.24 Phát Sinh Tài khoản ngoài Bảng

7.25 Chứng Từ Khuyến Mại

7.26 Phát Sinh Tiêu Hao Vật Tư Thiết Bị

7.27 Bảng Lương

7.28 Bảo hiểm

8. Giới Thiệu Phần Cuối Kỳ

8.1 Tính Khấu Hao TSCĐ

8.2 Phân Bổ CP Trả Trước

8.3 Tính Giá Vốn Hàng Xuất

8.4 Phân Bổ Chi phí Cho Dự Án, Công Trình

8.5 Phân Bổ CP Chung Cho Các Công Đoạn

8.6 Tính Giá Thành Sản Phẩm

8.7 Khóa Sổ (KC) Cuối Kỳ

8.8 Phân Bổ Lương Sản Phẩm (Doanh Số Hợp Đồng)

8.9 Kiểm Kê Vật Tư, Hàng hoá

8.10 Chuyển Số Dư Sang Tháng Sau

9. Giới thiệu Phần cuối năm

9.1 Tính Chênh lệch tỷ giá

9.2 Tạo năm làm việc mới

9.3 Chuyển số dư sang năm tài chính sau

10. Giới thiệu Phần báo biểu

10.1. Kiểm tra lỗi logic Báo cáo

10.2. Trích rút dữ liệu

10.3. Tải bảng kê thuế vào HTKK

11. Giới thiệu Phần trợ giúp

11.1. Phân quyền quản lý

11.2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu

11.3. Niêm yết dữ liệu

11.4. Truyền dữ liệu đã post

11.5. Chạy lại báo cáo tự động

12. Phần quản trị hệ thống

12.1. Cài đặt thông tin hệ thống

12.2. Khai báo thông tin chứng từ

12.3. Chọn đơn vị cơ sở (thành viên)

12.4. Sao lưu/Backup dữ liệu

12.5. Phục hồi dữ liệu

12.6. Logoff ra khỏi chương trình

13. Tìm kiếm trên Meliasoft 2018

13.1. Tìm kiếm nhanh với F4

13.2. Tìm kiếm trên thanh Melia - Search

13.3. Tìm kiếm Ctrl + F

14. Các tính năng khác trong Meliasoft 2018

14.1. Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo

14.2. Lịch làm việc

14.3. Share Files

14.4. Bảng chấm công

14.5. Hỗ Trợ Từ Xa

14.6. Thư mục người dùng

14.7. Nút 3 gạch

14.8. Droplookup và lệnh nhúng

II. Meliasoft 2018 for english version:

1. Introduction to Meliasoft 2018

2. Online Feature

3. Toolbar Feature

4. Introduction to opening menu

4.1. Opening account balance

4.2. Opening inventory

4.3. Opening outside account balance

4.4. Opening age balance

4.5. Opening balance by sales, by department

4.6. Saling amount bugdet

5. Introduction to manager menu

5.1. Assets management

5.2. Term expenses management

5.3. Contract management

5.4. Employee management

5.5. Production requirement - Resources Planning - Resource efficient.

5.6. Service management (Email)

5.7. Todolist management.

6. Introduction to list menu

6.1. Chart of Account

6.2. Customer Group

6.3. Customer List

6.4. Warehouse List

6.5. Item Group

6.6. Item List

6.7. Product List

6.8. Category List

6.9. Value Added Tax Table

6.10. Item Transaction list

6.11. Departmetn List

6.12. Resource list, Increase/Decrease fixed assets, Purpose of use

6.13. Price Table

6.14. Costing Price Table

6.15. Transport price and Loading-Unloading price

6.16. Price of calculate in advance

6.17. Norm of product

6.18. Lot list

6.19. Area list

6.20. Payment times list

6.21. Exchange rate table

6.22. Max, min closing quantily list

6.23. Lorry list, Weight list

6.24. Declare Diplomas and Certificates

6.25. Discount formula list

6.26. Transaction list

6.27. Open list

7. Introduction to voucher menu

7.1. Cash receipt

7.1. Cash payment

7.3. Credit note

7.4. Providers quotes

7.5. Purchase order

7.6. Purchasing note

7.7. Purchase expense

7.8. Products order

7.9. Finished product receipt note

7.10. Receipt note

7.11. Customer quotation

7.12. Sales order

7.13. Sales invoice

7.14. Sales return

7.15. Delivery note

7.16. Assembly note

7.17. Clearing note

7.18. Journal entry

7.19. Automatic entries

7.20. Outside account transactions

7.21. Quantity discount voucher

7.22. Equipment items voucher

8. Introduction to Closing term menu

8.1. Calculate assets depreciation

8.2. Allocate expenses prepaid

8.3. Inventory costing

8.4. Allocate joint costs for projects

8.5. Allocate joint costs for stages

8.6. Product costing

8.7. Closing entries

8.8. Allocate soft salary

8.9. Physical inventory

8.10. Carrying data to next month

9. Closing year menu

9.1. Calculate exchange differences

9.2. Create new year

9.3. Carrying data to next year

13. Search on Meliasoft 2018

13.1. Quick search with Ctrl + F and F4

13.2. Smart search on the MeliaSearch bar

13.3. Search in the list on the Meliasearch bar

13.4. Search for data on Meliasearch bar

Trụ sở (Hà Nội):

Tel: (024) 32 636 555  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Ngõ 72, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Văn phòng (TP.Hồ Chí Minh):

Tel: 0919 053 620 (Mr.Linh)  -  Email: info@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 6/28 đường số 3 - Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng (Tỉnh Đắc Lắc):

Tel: 0934 982 198 (Mrs.Thủy)  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viettel, Số 48 Lý Tự Trọng, P.Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc

Trụ sở (Hà Nội):

Tel: (024) 32 636 555  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Ngõ 72, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Văn phòng (TP.Hồ Chí Minh):

Tel: 0919 053 620 (Mr.Linh)  -  Email: info@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 6/28 đường số 3 - Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng (Tỉnh Đắc Lắc):

Tel: 0934 982 198 (Mrs.Thủy)  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viettel, Số 48 Lý Tự Trọng, P.Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc